Design och upphovsrätt

Bakgrund
Sedan SYR bildades för drygt 50 år sedan har hävdandet av varje konstruktörs rättigheter till sina konstruktioner varit ett viktigt intresseområde för föreningen. Tidigt tog SYR fram riktlinjer för hur upphovsrätten skulle hävdas. Bl.a. i form av en stämpel att märka ritningarna med och hänvisa till gällande lagrum.

Flera av SYR:s medlemmar har erfarenheter av intrång i form av plagiat. Några fall har gått till prövning i domstol. Det är inte SYRs uppgift att driva enskild medlems mål, däremot kan SYR stötta medlemmen, t ex genom uttalanden, vittnesmål och förtydliganden.

Förre medlemmen Peter Pfab drev på 70-talet ett mål och fick skadestånd efter stöd från SYR. Peter Pfab donerade då välvilligt ersättningen till SYR och medlen kom att benämnas Peter Pfabs fond. Ändamålet med fonden skulle vara att underlätta för SYR-medlem att driva upphovsrättsmål i domstol genom att SYR med hjälp av fonden garanterade viss del av rättegångskostnaderna i den händelse SYR-medlemmen ålades betala dessa. En sådan garanti har därefter vid några tillfällen beslutats av SYR styrelse.

SYR policy
Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening hävdar att:

  • Båtkonstruktioner har upphovsrättsligt skydd avseende såväl skrovlinjer som tillhörande delar, detaljer och helheten.
  • Koncept, dvs. viss typ av båt (t ex lotsbåt, styrpulpetbåt, skärgårdskryssare, etc.) är tillgängliga för alla om de ej skyddas särskilt (patent t.ex.).
  • Egenskaper som ger upphovsrättsligt skydd är ej nödvändigtvis visuellt tydliga. Båtar kan alltså vara synbarligen väldigt lika men ändå vara helt skilda konstruktioner.
  • Generellt gäller att plagiering genom eget bygge efter annans ritning(-ar) eller i av annan framtagen form skall anses vara stöld och beivras. Det är av största betydelse för såväl konstruktörer som varv och båtproducenter att otillbörligt nyttjande av annans konstruktion förhindras. Även om någons konstruktion används men ändras i något avseende skall intrång i upphovsrätten anses ha skett.

Stöd för ovanstående finns från mål om upphovsrättsintrång.