Aktuellt

Kallelse till årsmöte i föreningen Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening

Årsmötet äger rum på mässan Allt För Sjön i Älvsjö tisdagen den 10 mars 2020 klockan 17:00 i
möteslokal M12.

Biljetter till mässan/årsmötet kan hämtas i informationen vid huvudentrén (märkt SYR).
Före mötet bjuder föreningen på öl och smörgås. Samling i vår monter A04:01 klockan 16:00.

Dagordning för årsmötet

1. Upprättande av närvarolista
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fråga om godkännande av föredragningslistan
7. Föredragning av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens budgetförslag
10. Motion angående årsavgift
11. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift
12. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter
13. Val av övriga funktionärer
14. Inval av nya medlemmar
15. Övriga frågor

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25/2.

Verksamhetsberättelse 2019

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 9 sammanträden.

SYR har deltagit i Allt för sjön med en ännu större monter än den 2018, liksom 2018 med inbjudna
utställare också från Chalmers och KTH. En olycklig monterplacering gjorde att antalet besökare inte
tycktes större än året innan.

Tekniska kommittén har bistått enskilda medlemmar med rådgivning.

Upphovsrättskommitteen har ej varit aktiv under året enligt sammankallande Erik Dahlstedt.

Hemsidan har uppdaterats och medlemsmatrikeln har kontinuerligt underhållits.

Styrelsen har arrangerat två medlemsträffar på Östra Station för utbyte mellan medlemmarna.

Uppslutningen har varit relativt god och träffarna fortsätter under kommande verksamhetsår.

Styrelsen har åter planerat en monter på Allt för Sjön, under samma tema som förra året, Design och
Innovation. Chalmers och KTH deltar inte i år. I år visas enstaka aktuella nyheter från medlemmar i
SYR. En större tonvikt ligger i år på bildspel, och information har gått ut till medlemmarna som
ombetts komma in med bra, aktuella bilder av god kvalitet.

 

Effektivare båtar

Jakten på det perfekta skrovet av Johannes Nordemar, publicerad i NR 5 2018 PRAKTISKT BÅTÄGANDE

 

SYR:s Bildspel

SYR Bildspel 71,5 MB Nedladdning startar när du klickar på länken

Litteratur
Föreningen verkar för att främja sund konstruktion
och byggnad av båtar av alla typer samt stöder och
bevakar medlemmarnas intressen inom verksamhetsområdet.
Nedanstående lista är ett axplock av vad som finns att
köpa inom området.

Vi tar gärna emot tips på lämpliga böcker.

Klicka på bilden för att se större bild!

 

 

 

En modern klassiker är:

  • Larsson, L., Eliasson, R: Principles of Yacht Design

En ny i ämnet är:

  • Fabio Fossati: Aero-Hydrodynamics and the performance of sailing yacht

Andra klassiska standardverk som kan vara svåra att hitta är:

  • Marchaj, C.A._ Sailing Theory and Practice
  • Marchaj, C.A._Aero-Hydrodynamics of Sailing
  • Abbot, I., von Doenhoff, A. _Theory of Wing Sections
  • Du Cane, P._High Speed Small Craft
  • Kinney, F.S._Skene’s Elements of Yacht Design
  • Hammit, A._Technical Yacht Design