Om SYR

Här kan du få hjälp och tips på allt från nykonstruktioner till trimning, optimering eller renovering av alla typer av båtar. Du hittar konstruktörerna under Medlemmar. Där finns medlemsmatrikel med respektive medlems specialiteter. Det finns också en Detaljerad presentation och SYR:s Bildspel för nedladdning SYR Bildspel (71,5 MB Nedladdning startar när du klickar på länken) där vi samlat en del av medlemmarnas konstruktioner.

Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening (SYR) är en ideell förening, bildad 1960, av och för experter inom området båtkonstruktion. Föreningens syfte är att skapa intresse och respekt för båtkonstruktion och all den teknik som förknippas med olika typer av båtar.

Bland våra medlemmar finns de flesta av Sveriges mest kända båtkonstruktörer och specialister. Tillsammans representerar vi en unik sammansättning av kunskap, erfarenhet och spetskompetens.

SYR verkar för att främja sund konstruktion av båtar och bevakar utvecklingen inom intresseområdet samt ger medlemmarna möjlighet att följa denna utveckling vid möten, föreläsningar och seminarier.

SYR stöder och bevakar även medlemmarnas intressen inom verksamhetsområdet och i upphovsrättsliga frågor.

Behöver du hjälp med något inom båtkonstruktion eller söker någon av våra experter? Klicka här eller kontakta ordf@syr.se

 

Guldsuggan

Guldsuggan är SYR:s Hedersutmärkelse till ”RIDDARE av SUGGOR och RIN”

Den framstående och internationellt kände konstruktören Knud H. Reimers, SYR-medlem från föreningens bildande och föreningens ordförande 1966 – 1970, myntade uttrycket att bra konstruktörer är ”Riddare av Suggor och Rin”.

En sugga är en tung bly- eller järnklump, som yachtkonstruktörer använde förr för att hålla de böjliga linjalerna – rina – på plats när båtens linjer dras upp på ritbrädan. Moderna yachtkonstruktionsprogram bygger på samma teknik, att med s.k. splines, som motsvarar rina, harmonisera kurvor mellan specifika punkter.

Efter idé av Olle Ljungström och till minne av Knud H. Reimers instiftades 1989 – GULDSUGGAN – en hedersutmärkelse att tilldelas yachtkonstruktörer som gjort utomordentliga insatser.

GULDSUGGAN är formgiven av SYR:s tidigare ordförande Erik Dahlstedt och tillverkad i förgyllt drivet silver av guldsmeden Michael Chavanne i Stockholm.

Guldsuggan har tilldelats:

 • Lars Bergström 1989
 • Harry Becker 1991
 • Arvid Laurin 1992
 • Peter Norlin 1993
 • Curt Borgenstam 1994
 • Tord Sundén 1995
 • Pelle Pettersson 1996
 • Tage Boghammar 1998
 • Rune Kock 2000
 • Sven-Olof Ridder 2004
 • Lars-Olov Norlin 2007
 • Håkan Södergren 2008
 • Jürgen Sass 2010
 • Rolf Eliasson  2014
 • Sven Hellström 2020
 • Gabriel Heyman 2021 mer info här!

Bacchant  Konstruktör: Knud H.Reimers

 

SYR policy

 • Båtkonstruktioner har upphovsrättsligt skydd avseende såväl skrovlinjer som tillhörande delar, detaljer och helheten.
 • Egenskaper som ger upphovsrättsligt skydd är ej nödvändigtvis visuellt tydliga. Båtar kan alltså vara synbarligen väldigt lika men ändå vara helt skilda konstruktioner.
 • Generellt gäller att plagiering genom eget bygge efter annans ritning(-ar) eller i av annan framtagen form skall anses vara stöld och beivras. Det är av största betydelse för såväl konstruktörer som varv och båtproducenter att otillbörligt nyttjande av annans konstruktion förhindras. Även om någons konstruktion används men ändras i något avseende skall intrång i upphovsrätten anses ha skett.
 • Stöd för ovanstående finns från rättsfall om upphovsrättsintrång

 

Stadgar fastlagda vid årsmötet 2012-03-02

§ 1 ÄNDAMÅL

Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening (SYR) är en ideell sammanslutning av experter och andra intresserade inom området båtkonstruktion med syfte att skapa intresse och respekt för båtkonstruktion och därmed förenad verksamhet.

Föreningen verkar för att främja sund konstruktion och byggnad av båtar av alla typer samt stöder och bevakar medlemmarnas intressen inom verksamhetsområdet.

Föreningen bevakar utvecklingen inom sitt intresseområde såväl inom som utom landet och ger medlemmarna möjlighet att följa denna utveckling genom föreläsningar, seminarier och symposier. Föreningen samarbetar med andra organisationer inom båtbranschen.

Föreningen utfärdar normer till ledning för medlemmarnas verksamhet.

§ 2 MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen kan antas person inom branschen, eller annan person som är intresserad av båtkonstruktion.

Medlem med kvalificerad teoretisk och praktisk kompetens att konstruera båtar av olika typer och/eller som utövar teknisk konsultverksamhet inom båtbranschen, eller annan kvalificerad verksamhet inom föreningens intresseområde, kan tilldelas SYR-Certifikat. Detta kan ske på förslag av styrelsen, eller efter egen ansökan. Ansökan skall vara skriftlig och åtföljd av uppgift om kompetens enligt föreningens formulär, eller verifierad genom exempel på gjort arbete (konstruktion). Tilldelning skall ske vid årsmöte eller genom enhälligt beslut av beslutsmässig styrelse.

Medlem med SYR-Certifikat (Certifierad Medlem) är, till skillnad från medlem utan certifikat (Medlem), berättigad att använda SYR: s varumärke och logotyp, t.ex. i marknadsföringssyfte.

Medlem som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete för föreningen kan väljas till hedersmedlem. Val till hedersmedlem skall ske på årsmöte och vara enhälligt.

Medlem som uppträtt uppenbart osolidariskt mot föreningen kan uteslutas. Beslut härom skall fattas av årsmöte på förslag av styrelsen.

Medlem som särskilt främjat verksamhetsområdet, kan av styrelsen nomineras till ”Riddare av Suggor och Rin” och tilldelas föreningens förtjänstutmärkelse ”Guldsuggan”, vilken utdelas max en gång per år.

§ 3 AVGIFTER  (Text justerad enl beslut på årsmöte 12-03-XX)

Årsavgift skall betalas senast i april för det år avgiften avser.

Årsavgift för Medlem och Certifierad Medlem kan vara olika. Certifierad medlem skall förutom årsavgift, senast en månad efter erhållande av SYR-Certifikat erlägga inträdesavgift.

Storleken på inträdesavgiften och årsavgifterna för efterföljande år skall fastställas på årsmöte.

Har avgift ej erlagts inom två år från förfallodagen anses medlem ha utträtt ur föreningen.

Hedersmedlem erlägger ej årsavgift. Ej heller medlem som inom året uppnår 70 års ålder. Om synnerliga skäl föreligger kan även annan medlem, genom enhälligt beslut av hela styrelsen, befrias från skyldighet att betala årsavgift.

§ 4 STYRELSE (Text justerad enl beslut på årsmöte 05-03-04)

Föreningens ärenden skall handläggas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst tre ledamöter, sålunda inalles minst sju ledamöter.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen samt dessutom före föreningssammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För beslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall behandla löpande ärenden, verkställa föreningsbeslut, förbereda ärenden som skall behandlas vid årsmöte samt avgiva årsberättelse och kassarapport inför årsmötet.

Föreningen tecknas av ordföranden eller sekreteraren samt vad gäller föreningens löpande ekonomiska transaktioner via kassa/postgiro även av kassören, samtliga var för sig. Beträffande transaktioner rörande bankmedel och aktiefond tecknas föreningen av kassören i förening med endera av ordföranden eller vice ordföranden.

Ordföranden åligger särskilt:

 • att företräda föreningen utåt
 • att leda styrelsesammanträden och årsmöte
 • att sammankalla styrelsen till sammanträde
 • att bestämma tid och plats för styrelsesammanträde
 • att underteckna avgående skrivelser

Vice ordföranden åligger särskilt:

 • att vid förfall för ordföranden träda i dennes ställe
 • att biträda ordföranden i dennes arbete

Sekreteraren åligger särskilt:

 • att föra protokoll vid sammanträden, utskriva dessa och utsända dem till medlemmar resp styrelseledamöter inom rimlig tid
 • att sköta föreningens korrespondens
 • att efter överenskommelse med ordföranden företräda föreningen som ombudsman
 • att efter styrelsebeslut sammankalla föreningen till sammanträde

Kassören åligger särskilt:

 • att förvalta föreningens tillgångar och tillse att de placeras så att god räntabilitet erhålls
 • att indriva föreningens fordringar, i första hand avgifter
 • att verkställa utbetalningar
 • att föra föreningens räkenskaper
 • att uppgöra årligt bokslut
 • att hålla styrelsen underrättad om föreningens ekonomiska ställning

§ 5FUNKTIONÄRER (Text justerad enl beslut på årsmöte 05-03-04)

Klubbmästare utses inom eller utom styrelsen.

Valberedning, bestående av tre medlemmar, skall före årsmötet framlägga förslag till val av styrelse och funktionärer.

Revisor, eller vid förfall för denne, revisorsuppleant, skall revidera styrelsens förvaltning och avgiva berättelse härom till årsmötet.

Avtals- och Upphovsrättskommittén bör bestå av tre medlemmar. Den skall följa utvecklingen inom sitt område och lämna styrelsen de förslag den anser påkallade.

Tekniska kommittén bör bestå av minst tre medlemmar. Den skall följa utvecklingen inom sitt område och lämna styrelsen de förslag den anser påkallade samt handlägga tekniska ärenden på uppdrag av styrelsen.

Andra kommittéer kan tillsättas vid behov och fastställas vid årsmöte efter förslag från styrelsen.

(Vid årsmöte 02-03-01 fastställdes att en Mässkommitté inrättas med huvuduppgift PR och monter i samarbete med Stockholmsmässan, d v s Allt för Sjön samt Sail & Motorboat Show)

§ 6 ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.

Personlig kallelse med föredragningslista skall utgå till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötesdagen. Årsberättelse och bokslut skall åtfölja kallelsen.

Föredragningslistan skall upptaga :

 1. Upprättande av närvarolista
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fråga om godkännande av föredragningslistan
 7. Föredragning av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens budgetförslag
 10. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift
 11. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Inval av nya medlemmar
 14. Övriga frågor, företrädesvis sådana som i god tid före årsmötet anmälts till styrelsen. Om så ske kan anges dessa i kallelsen.

Omröstning skall ske öppet om icke sluten omröstning begärts. Varje medlem har en röst. Röstning genom ombud eller fullmakt får ej ske. Enkel majoritet skall gälla om icke annat stadgats.

§ 7 EXTRA SAMMANTRÄDE

Styrelsen skall kalla till extra sammanträde när skäl härtill föreligger. Kallelse och röstning skall ske såsom vid årsmöte.

Styrelsen kan också kalla till extra sammanträde för att behandla frågor som endast rör Certifierade Medlemmar. Vid dessa sammanträden har endast Certifierade Medlemmar rösträtt och protokoll skall upprättas, och göras tillgängligt för alla medlemmar.

§ 8 NÄRVARO

I regel äger endast medlemmar närvara vid föreningens sammanträden. I särskilda fall kan dock styrelsen inbjuda utomstående person att närvara.

§ 9 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring skall skriftligen tillställas styrelsen minst en månad före årsmöte så att förslaget kan tagas upp till behandling och tillställas medlemmarna med kallelse till årsmötet. Styrelsen skall bifoga sin kommentar till förslaget med förslag till avstyrkande, tillstyrkande eller ändring. Godkänner årsmötet förslaget skall det föreläggas ytterligare ett föreningssammanträde för godkännande. Detta föreningssammanträde skall hållas tidigast 45 dagar efter årsmötet. Vid båda sammanträdena krävs 2/3 majoritet för att förslaget skall antagas.

§ 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen upplöses genom beslut vid föreningsmöte med minst 25 % närvaro och 3/4 majoritet på två varandra följande sammanträden, varvid det senare skall hållas tidigast en månad efter det första. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas lika mellan de certifierade medlemmar som varit medlemmar då upplösning skett. Beslut bör samtidigt fattas om huru skall förfaras med före

SYR Stadgar 120302.pdf