Historik

SYR:s historia

Författare: Erik Dahlstedt

SYR – Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening har funnits i mer än 50 år

Bakgrund och bildande
Yachtkonstruktörer i Sverige har funnits i långt mer än hundra år. Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening har funnits de senaste dryga femtio av dessa.

Föreningen bildades 1960 i brytningstiden mellan byggande av en båt efter varje konstruktion och övergång till båtindustriell produktion. Samtidigt skedde förändringen från trä till plast som dominerande byggnadsmaterial. Behovet av gemensamma standarder och normer för båtars konstruktion och konstruktörers verksamhet samt prissättning blev allt tydligare.

Med denna bakgrund träffades den 16 november 1960 de då aktiva konstruktörerna Harry Becker, Lage Eklund, Lars Lennmor och Ruben Östlund för att dra upp riktlinjerna för en gemensam intresseförening. De kallade därefter ett antal kollegor till ett första möte den 7 december 1960 i Stockholm. Denna dag kan betraktas som SYR:s födelsedag.

Interimistiska stadgar antogs och till föreningens första ordförande valdes Arvid Laurin.

Förutom denne och de fyra ovan nämnda var bland stiftarna andra i branschen kända namn, såsom: Bengt Joel Andersson, Bertil Bothén, Tore Herlin, Jac M Iversen, Einar Ohlsson, Knud Reimers, Tord Sundén och Stig Tiedeman samt Tord Byquist, Sten Ekholm, Owe Forslund och Lars-Olof Norlin. De två sistnämnda är ännu aktiva medlemmar och adjungerade till styrelsen i egenskap av tidigare ordförande.

Medlemmar
Föreningen hade redan från starten nära 20 medlemmar vilket visar på det stora behov av och intresse för sund båtkonstruktion, som fanns och ännu finns i Sverige. Medlemsantalet växte snabbt och under 70-talets högkonjunktur i branschen var antalet som mest drygt 70. När detta skrivs i februari 2014 har SYR ca 60 medlemmar.

Från början ställdes seriösa krav på medlemmarnas kompetens, kunnande att konstruera hel båt med utrustning. Utvecklingen medförde att kraven under 80-talet begränsades till kvalificerad verksamhet inom något eller några av den totala båtkonstruktionens intresse-områden, t ex aero- och hydromekanik, propulsion och propellrar, kompositmaterial, mast och rigg, segel m fl delområden.

Medlemskap i SYR innebär för aktiva konstruktörer en sorts auktorisation av ett seriöst kunnande avseende båtar. Det innebär också en vidareutveckling genom erfarenhetsutbyte, seminarieverksamhet och studiebesök.

Under 2013 har föreningen öppnats även för andra än konstruktörer och forskare med verifierad kompetens. Alla intresserade av ämnet är numera välkomna som medlemmar i SYR.

Föreningens ändamål
Syftet är att skapa intresse och respekt för båtkonstruktion och tillhörande verksamheter samt främja sund konstruktion och byggnad av båtar av alla typer. Ett huvudområde är att bevaka medlemmarnas rätt till sina konstruktioner, för båtkonstruktioner gäller upphovsrättsliga regler.

Kort om verksamheten
Vid 20-års jubileet – årsskiftet 1980-81- hölls ett stort tekniskt symposium, som blev välbesökt och hade flera deltagare från övriga nordiska länder. Vid firandet av SYR 40 år genomfördes ett motsvarande arrangemang på mässan Allt för Sjön 2001.

Tekniska frågor har en framträdande plats i verksamheten. SYR har bl a varit en aktiv part vid arbetet med kvalitetsnormer/säkerhetsstandard för fritidsbåtar på 60-talet, de samnordiska fritidsbåtsreglerna på 70-talet och regelverket Båt-AMA under 80-talet. Flera av medlemmarna har haft nyckelroller vid utvecklingen av nu gällande europeiska standarder och regler för CE-märkningen.

Föreningen har genom åren samverkat med flera andra intresseorganisationer i branschen och var i början på 70-talet en av fem föreningar ingående i dåvarande Svenska Båtbranschens Riksförbund – Riksbåt. Även senare -efter ombildningen till Sweboat- har SYR formellt varit associerad till Båtbranschens Riksförbund – BRF, men sedan 1998 är medlemskap i Sweboat-BRF personligt för de konstruktörer som så önskar.

Flera medlemmar har även hemvist i bl a Svenska Varvsföreningen och Båtbesiktningsmännens Riksförening, varför samverkan alltid har varit självklar.

Redan från början bildades en kommitté för att ta fram gemensamma arvodesnormer och mallar för uppdragsavtal. I och med att nya båtar började serietillverkas uppstod även behov av norm för licensavtal och royaltyersättning samt lagtolkning och förtydliganden avseende konstruktörers upphovsrätt. Dessa områden får allt större betydelse och SYR har medverkat som expertorgan i mål avseende upphovsrätt och ersättning vid flera tillfällen.

Under de första åren av 2000-talet har ambitionen varit att lyfta fram båtkonstruktörens roll som designer och innovatör. Detta gjordes genom ett treårigt projekt i samarbete med Stockholmsmässan och avsåg en ”Design och Innovationsmonter” på mässan Allt för Sjön. En välbesökt monter skapades där nyheter i branschen och tillkomsten av båtar och tillhörande utrustning kunde visas liksom begreppet design genom flera designskolors medverkan med elevers innovations- och designprojekt inom båtområdet.